Jogi nyilatkozat

Kérjük, az oldal használata előtt gondosan olvassa el a következő feltételeket és győződjön meg arról, hogy helyesen értelmezi azokat. Kérjük, olvassa el az Adatvédelmi nyilatkozatot is!

 

Ezt a weboldalt (a továbbiakban: Weboldal) és a Weboldalon található minden információt, kommunikációt, szoftvert, fényképet, programkódot, videót, szöveget, zenét, grafikát, hangot, képet és más anyagot vagy szolgáltatást (együttesen: Tartalom) a(z) Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. (a továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti termékei vagy szolgáltatásai felhasználóinak és a nyilvánosság tagjai számára, kizárólag az alábbiakban leírt, törvényes célokra.

 

A Weboldal látogatója (továbbiakban: Felhasználó) a Weboldalhoz való hozzáféréssel, illetve a Weboldal használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az alábbiakban foglalt Weboldal Használati Feltételeket.

 

1. FELTÉTELEK ELFOGADÁSA

 

A Weboldal megnyitásával, böngészésével és/vagy használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen feltételeket (a továbbiakban: Feltételek) és a vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartását. Kijelenti, hogy jogosult ezeket a Feltételeket saját vagy az ön által képviselt fél nevében elfogadni. Amennyiben ezen Feltételek valamelyik kitételét bármely állam jogszabályai, törvényei, rendeletei vagy egyéb szabályozása, illetve bármely bíróság jogerős ítélete érvénytelennek nyilvánítja, az nem befolyásolhatja a Feltételek többi kitételének végrehajthatóságát.

 

Amennyiben nem fogadja el ezeket a feltételeket, nem használhatja a Weboldalt!

 

Az Üzemeltető bármikor megváltoztathatja, módosíthatja vagy visszavonhatja a hozzáférést vagy az oldal tartalmát, ezért a felhasználónak minden látogatáskor ellenőriznie kell a Weboldalra vonatkozó felhasználási feltételeket.

 

A Weboldalon található egyes dokumentumokra további feltételek vonatkozhatnak, amely feltételeket az adott dokumentum közli.

 

2. HOZZÁFÉRÉSI JOGOSULTÁSGOK

Az Üzemeltető a Weboldalhoz való hozzáférési jogosultságot - diszkrecionális jogkörben eljárva - bármikor módosíthatja, visszavonhatja vagy megszüntetheti.

 

3. A TARTALOM HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ FELTÉTELEK

 

A Tartalmat szerzői jog védi. Copyright © Üzemeltető Minden jog fenntartva. A tartalmat szerzői jog, nemzetközi egyezmények és minden vonatkozó nemzeti jogszabály védi.

 

A Weboldal teljes tartalma az Üzemeltető, vagy az Üzemeltető társaság részére a Tartalom használatára jogot adó más jogalanyok szellemi tulajdonát képezi.

 

A Weboldalhoz való hozzáférés lehetősége, illetve tartalmának egyetlen eleme sem értelmezhető úgy, hogy bármiféle jogosítványt vagy engedélyt adna a weboldalon megjelenő szellemi tulajdon használatára sem közvetve, sem ráutalva, sem más módon az Üzemeltető, vagy a megfelelő harmadik fél írásos beleegyezése nélkül; kifejezett eltérő rendelkezés hiányában. Az Üzemeltető nem ad a Felhasználó részére semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos jogot az Üzemeltető vagy harmadik személyek, a Weboldalon megjelent szellemi tulajdona vonatkozásában.

 

A Felhasználó az Üzemeltető vagy a megfelelő harmadik személy előzetes írásbeli engedélye nélkül a Tartalmat sem részben, sem egészben nem másolhatja, nem reprodukálhatja (akár hivatkozások létrehozásával, akár más módszerekkel), nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja, és nem terjesztheti. Tilos továbbá a Weboldalon található szellemi tulajdont akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

 

A Weboldalon látott és olvasott Tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, így az Üzemeltető írásos engedélye nélkül felhasználása tilos. A Weboldalon bemutatott Tartalom, így például képek, fényképek, kreatív anyagok és illusztrációk vagy az Üzemeltető tulajdonában vannak, vagy engedéllyel használja azokat, így az Üzemeltető írásos engedélye nélkül azok felhasználása tilos.

 

A Weboldalon elhelyezett képek jogosulatlan felhasználása szerzői jogi jogszabályokat, iparjogvédelmi jogokat, személyiségi jogokat, reklámjogszabályokat, hírközlési szabályokat és egyéb jogszabályokat sérthet. A jogosulatlan felhasználás jogkövetkezményeket von maga után. 

 

4. HOZZÁJÁRULÁS

 

Az Üzemeltető hozzájárul a Weboldal számítógépen vagy mobiltelefonon történő böngészéséhez, illetve kivonatok kizárólag saját felhasználási céllal - nem terjesztési szándékkal - történő kinyomtatásához. Terjesztési szándékkal történő másoláshoz az Üzemeltető írásbeli hozzájárulása szükséges. A szabályzat szempontjából terjesztésnek minősül a lap többszörözött részének további felhasználása, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala. A Weboldal egyes dokumentumaira további feltételek is vonatkozhatnak, amelyeket a konkrét dokumentumokban tüntetünk fel.

 

5. WEBOLDALON KÜLDÖTT ANYAGOK KEZELÉSE

 

(Amennyiben az Üzemeltető lehetővé teszi Felhasználók részéről érkező anyagok, írások, képek, sajtóközlemények és bármely egyéb anyagoknak az Üzemeltető Weboldalán való közzétételét, ezen anyagok kezelésére az alábbi szabályok az irányadók.)

 

Az Üzemeltetőnek joga, de nem kötelessége a Felhasználó által a Weboldal üzemeltetőjéhez eljuttatott anyagoknak a Weboldalon való elhelyezése.

 

Az oldalon keresztül vagy elektronikus levélben az Üzemeltetőnek küldött semmilyen kommunikáció vagy anyag NEM tekinthető bizalmasnak. A Felhasználó vállalja, hogy a kommunikáció vagy anyag nem tartalmaz jogszabályba ütköző vagy megjelentetésre más módon alkalmatlan tartalmat; hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy bármilyen kommunikáció vagy anyag küldése előtt eltávolítsa abból a vírusokat vagy egyéb károkozásra alkalmas elemeket; illetve hogy a küldeni kívánt anyag a tulajdonában van vagy korlátlan használati joggal rendelkezik ahhoz, hogy elküldje az Üzemeltetőnek.

 

A Felhasználó különféle anyagoknak (mint például hozzászólások, írásos vélemények, képek és hasonlóak) a Weboldal üzemeltetője részére való eljuttatásával minden jogot átenged a Weboldal üzemeltetőjének, ideértve az anyagok közzétételére, bármilyen felhasználására, esetleges rövidítésére, módosítására vagy eltávolítására vonatkozó jogot.

 

Az Üzemeltetőnek joga van a kommunikáció vagy anyag reprodukálására, publikálására, vagy bármilyen formában, bármilyen célra történő egyéb felhasználására.

 

Az Üzemeltető bármilyen célra, köztük termékek és szolgáltatások fejlesztésére, gyártására és/vagy piacra juttatására is szabadon felhasználhatja az ilyen kommunikáció vagy anyag tartalmát, köztük a bennük levő ötleteket, újításokat, fogalmakat, módszereket és know-how-kat, anélkül, hogy a küldőnek ezért bármilyen ellentételezéssel tartozna.

 

A Felhasználó elfogadja, hogy ettől kezdve ezek a jogok ellenérték nélkül gyakorolhatóak, időben és térben nem korlátozottak és harmadik személyre szabadon átruházhatók a Weboldal üzemeltetője által; végül elfogadja azt, hogy nem indít eljárást az Üzemeltető ellen az általa felvitt anyaggal kapcsolatban.

 

A Felhasználó vállalja, hogy semmilyen jogi lépést nem tesz az Üzemeltetővel szemben az elküldött anyaggal kapcsolatban, illetve kártalanítja az Üzemeltetőt, amennyiben harmadik fél a Felhasználó által küldött anyaggal kapcsolatban bármilyen jogi lépést tesz az Üzemeltetővel szemben.

 

Az Üzemeltető a Weboldal felhasználói által közzétett tartalmat nem köteles ellenőrizni. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az itt megtalálható tartalomért és információért, köztük annak valódiságáért és pontosságáért. Az Üzemeltető saját belátása szerint bármikor eltávolíthatja a Felhasználók által közzétett bármely tartalmat.

 

6. ANYAGOK KÖZLÉSÉNEK FELTÉTELEI

 

A Weboldalon közzétételre szánt anyagok nem sérthetik harmadik személy jogait. A Weboldalon közzétételre szánt anyagok nem sérthetik senkinek a személyiségi jogait, nem irányulhatnak faji, vallási és/vagy egyéb kisebbség ellen, nem jelenhet meg uszító vagy rágalmazó, vagy ezekkel egy tekintet alá eső Tartalom.

 

A Weboldal üzemeltetője nem ellenőrzi folyamatosan az anyagokat, nem azonosul az anyagokkal, amelyeket a Felhasználók tesznek közzé a Weboldalon.

 

A Felhasználó köteles az anyagok közzététele előtt megbizonyosodni arról, hogy rendelkezik-e minden, a közzétételhez szükséges joggal és beleegyezéssel; ellenkező esetben a Felhasználónak be kell szereznie a szükséges jogokat és beleegyezéseket; köteles megbizonyosodni arról, hogy az anyag nem tartalmaz jogszabályba ütköző, vagy más módon közlésre nem alkalmas részeket; köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy átvizsgálja és eltávolítsa a vírusokat, vagy más, fertőzésre vagy rongálásra alkalmas elemeket.

 

A Weboldal üzemeltetője nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által közzétett anyagok megsértik-e harmadik személy jogait. Jelen feltételek megszegése esetén a Felhasználó tartozik felelősséggel a Weboldal üzemeltetője felé, és köteles az ebből eredő károkért vagy kiadásokért helyt állni.

 

Ez magában foglalja a harmadik fél igényeinek kielégítését, beleértve a jogi költségeket is, amely a Felhasználónak a Weboldal üzemeltetője elleni vétkessége miatt kerül érvényesítésre.

 

7. ANYAGOK TÖRLÉSÉNEK FELTÉTELEI

 

A Felhasználó felelőssége, hogy esetleges biztonsági másolatokat készítsen az általa a Weboldalon közzétett anyagokról, ha az anyagok fontosak számára. A Weboldal üzemeltetője nem vállal felelősséget, amennyiben ilyen anyagok adattörléssel vagy módosítással helyrehozhatatlanul elvesznek, és nem is köteles azokat semmilyen formában megőrizni.

 

8. MÓDOSÍTÁSOK

 

Az Üzemeltető bármikor, értesítés nélkül, részben vagy egészben módosíthatja, vagy eltávolíthatja a Tartalmat. A Felhasználó a Weboldal használatával beleegyezik, hogy kötelezőnek tekinti a jelen szabályzatot és annak Üzemeltető általi módosításait, egyúttal vállalja, hogy rendszeresen megnyitja ezt az oldalt, hogy lássa, milyen aktuális feltételeket köteles betartani.

 

9. KÜLSŐ HIVATKOZÁSOK

 

Az Üzemeltető különböző külső weboldalakra hivatkozhat a Weboldalról. Külső oldalakra mutató hivatkozások megnyitásakor még az adott oldalak használata előtt köteles Felhasználó áttanulmányozni és elfogadni azok használati feltételeit.

 

A Felhasználó elfogadja, hogy az Üzemeltető még abban az esetben sem rendelkezik ellenőrzéssel a hivatkozott oldalak felett, ha a külső fél kapcsolatban áll az Üzemeltetővel, és az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal az ilyen külső oldalakon létrehozott vagy megjelentett tartalomért.

 

10. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

 

A Weboldalon közzétett valamennyi információt kizárólag általános tájékozódás, érdeklődés céljára bocsátjuk rendelkezésre.

 

Amellett, hogy az Üzemeltető a Weboldalon pontos és friss információkat igyekszik közölni, nem felelős az információ esetleges pontatlanságáért. Az Üzemeltető "as is" (ahogyan van) alapon biztosítja az oldalt és annak tartalmát, és semmilyen, sem kifejezett vagy hallgatólagos felelősséget nem vállal a Weboldal vagy az arról hivatkozott oldalak elérhetőségére, pontosságára, megbízhatóságára és tartalmára.

 

Az Üzemeltető a vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizár minden felelősséget.

 

Ezen túlmenően az Üzemeltető nem vállal felelősséget arra vonatkozóan, hogy a Weboldal zavartalanul és hibamentesen működik, a hibákat kijavítják, a Weboldal és az oldalakat elérhetővé tevő szerver vírusoktól és más károkozóktól mentes, illetve, hogy a Weboldal kompatibilis lesz valamennyi, a Felhasználó által használt hardverrel és szoftverrel.

 

11. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

 

A Weboldalhoz való hozzáféréssel, annak használatával, használatra képtelen állapotával, vagy a nem megfelelő működésével - ide értve a hozzáférhetővé tevő szerver mentességét a vírusoktól és más káros elemektől -, esetleges hiányosságával, üzemzavarával, információtovábbítási késedelmével, illetve az ott megjelentetett információk, illetve anyagok felhasználásával az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárért, nem felelős a felmerülő költségekért, elvesztett nyereségért vagy az üzletmenet leállásáért.

 

12. VÉDJEGYEK

 

Az Üzemeltető minden - itt nem kifejezetten rögzített - jogot fenntart magának. A weboldalon megjelenő Tartalom, így például védjegyek, megjelölések, kreatív anyagok, szlogenek vagy a Weboldal egyéb tartalmának a jelen szabályzattól és a jogszabályoktól eltérő felhasználása tilos.

 

A Felhasználó sem licencet, sem felhasználási és egyéb jogot nem szerez a Weboldalon megjelenő bármely Tartalom, így például kereskedelmi jel, márkanév, védjegy, megjelölés, kreatív anyag, szerzői jog és/vagy iparjogvédelem alá eső alkotás, stb. használatára. 

 

13. EGYÉB

 

A forráskód tulajdonjogát az Üzemeltető fenntartja magának.